Wniosek o upadłość spółki z o. o.

wniosek o upadłość spółki

Postępowanie upadłościowe jest przewidziane m.in. dla spółek, które stały się niewypłacalne. Procedura upadłościowa ma zapewnić wierzycielom spółki ochronę poprzez zabezpieczenie jej majątku, ograniczenie możliwości uszczuplenia jej majątku i spowodowanie sprawiedliwego podziału środków uzyskanych z likwidacji jej majątku pomiędzy wierzycieli spółki. Złożenie wniosku o upadłość jest też bardzo ważne z perspektywy zarządu spółki, bo pozwala uniknąć osobistej odpowiedzialności zarządu za długi spółki. Z tego artykułu dowiesz się więcej szczegółów o wniosku o upadłość: tego kiedy powinien zostać złożony, przez kogo, w jakim terminie oraz jak się do niego przygotować.

Kiedy spółka jest niewypłacalna?


Spółka, jak wynika z art. 11 ustawy prawo upadłościowe, jest niewypłacalna, jeśli utraciła zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wobec takiej definicji niewypłacalności często trudności sprawia określenie dnia, w którym spółka stała się niewypłacalna. Szczególnie jest to trudne, jeśli firma balansuje na granicy płynności finansowej, a taka sytuacja w biznesie występuje wcale nierzadko. Prawo upadłościowe wprowadza zatem dwa domniemania niewypłacalności, które mają ułatwić określenie momentu niewypłacalności.

Domniemania dotyczące niewypłacalności

Pierwsze domniemanie o charakterze płynnościowym uznaje za niewypłacalną spółkę, która nie reguluje swoich zobowiązań pieniężnych przez okres przekraczający 3 miesiące. Ważny jest zatem w tym przypadku by istniały co najmniej dwa wymagalne zobowiązania o charakterze pieniężnym i by były one przeterminowane o okres wspomnianych trzech miesięcy.

Drugie domniemanie o charakterze majątkowym uznaje za niewypłacalną spółkę, jeśli zobowiązania spółki przekraczają wartość majątku (aktywów), a stan ten utrzymuje się przez okres 24 miesięcy. W tym wypadku po stronie zobowiązań trzeba zliczyć wszystkie pieniężne zobowiązania, które ma spółka – za wyjątkiem pożyczek od wspólników oraz zobowiązania warunkowe. Po stronie majątku należy wycenić i zliczyć wartość całego majątku spółki po cenach rynkowych, czyli możliwych do osiągnięcia na wolnym rynku.

Kwestia tego, kiedy spółka jest niewypłacalna jest naprawdę skomplikowany i nie sposób w kilku zdaniach go omówić, jednak na potrzeby tego artykułu powyższy wstęp powinien wystarczyć. Po więcej informacji zapraszamy do artykułu, gdzie szerzej omawiamy temat niewypłacalności spółki: https://likwidacjaspolki.com/kiedy-spolka-z-o-o-jest-niewyplacalna/.

Jak złożyć wniosek o upadłość spółki?


Jeśli spółka jest w sytuacji niewypłacalności członkowie zarządu (lub likwidatorzy) powinni złożyć wniosek o upadłość. Niezależnie od tego ilu jest członków zarządu i jakie w spółce panują zasady reprezentacji, każdy z nich samodzielnie ma prawo ale i obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o upadłość może też złożyć wierzyciel spółki, co wciąż stanowi działanie niestandardowe, a często odnosi zaskakująco pozytywne skutki dla takiego wierzyciela na drodze dochodzenia swoich wierzytelności. To jednak temat na inny artykuł.

Termin na złożenie wniosku o upadłość wynosi 30 dni od wystąpienia stanu niewypłacalności spółki. Reprezentanci spółki powinni pamiętać, że tylko terminowe złożenie wniosku o upadłość będzie stanowiło tarczę ochronną przed odpowiedzialnością za długi tej spółki. Wniosek o upadłość składa się do sądu rejonowego właściwego dla siedziby spółki. Jeśli nie wiesz jaki sąd jest właściwy dla spółki można to łatwo sprawdzić korzystając z darmowej wyszukiwarki instytucji prowadzonej przez LEX ➤.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość?

Wniosek o upadłość spółki sam w sobie nie jest skomplikowanym pismem prawnym. Nie ma też przewidzianych w tym zakresie żadnych formularzy, dlatego trzeba go skonstruować samodzielnie. Ważne, żeby w takim wniosku znalazło się:

 1. nazwa spółki, której dotyczy wniosek o upadłość, wraz z podaniem jej numeru KRS oraz adres jej siedziby,
 2. imiona i nazwiska zarządu upadłej spółki
 3. wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika
 4. wskazanie okoliczności, które potwierdzają niewypłacalność spółki oraz ich uprawdopodobnienie, czyli najczęściej po prostu przedstawienie odpowiednich dokumentów w tym zakresie

Ponadto z formalności we wniosku powinna znaleźć się informację, czy spółka jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych oraz informacja, czy spółka jest spółką publiczną.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki podlega też opłacie w wysokości 1.000 zł. Ponadto do wniosku o upadłość trzeba dołączyć potwierdzenie zapłaty zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki, która w 2021 roku wynosi 5.370,64 zł, a już w 2024 roku zaliczka na wydatki wynosi 7.462,25 złotych. Wniosek o upadłość spółki sam w sobie jest zatem dosyć kosztowny. Łącznie w 2024 roku aby złożyć wniosek o upadłość same koszty (opłata i zaliczka) wynoszą ok. 8.500 złotych.

Dokumenty, jakie trzeba dołączyć do wniosku o upadłość spółki


Jeśli wniosek o upadłość składa niewypłacalna spółka ma ona obowiązek dołączenia do wniosku szereg dokumentów, które pozwolą sądowi na zorientowanie się w sytuacji finansowej spółki oraz ewentualnie rozpocząć postępowanie upadłościowe. Ich cała lista zawarta jest w art. 23 ustawy prawo upadłościowe, a najważniejsze z nich to:

 1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. bilans spółki na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności oraz terminami zapłaty;
 4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o upadłość;
 5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec spółki wraz z adresami, kwotą wierzytelności i terminem zapłaty;
 6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko spółce;
 7. oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Do tego należy dołączyć szereg wymaganych przez przepisy prawa informacji o samej spółce i jej reprezentantach. Jeśli jednak nie mamy możliwości uzyskania części tych dokumentów, to przepisy prawa pozwalają skutecznie złożyć wniosek, pod warunkiem podania przyczyny dla których nie jest to możliwe, co niestety trzeba uprawdopodobnić.

Wierzyciel upadającej spółki, który składa wniosek o upadłość oczywiście nie musi składać tych wszystkich dokumentów. Nie ma on w końcu jak ich pozyskać. W tym przypadku wystarczy, że uprawdopodobni on swoją wierzytelność.

Trzeba też pamiętać, że wniosek o upadłość i załączniki do tego wniosku składa się wraz z odpisem. Jeśli zatem cos przygotowujemy, to w dwóch kopiach.

Tak przygotowany wniosek można składać do sądu. Wniosek o upadłość spółki złożony w terminie będzie stanowić ochronę dla zarządu tej spółki przed odpowiedzialnością za jej długi. Po zaakceptowaniu złożonego przez spółkę wniosku upadłościowego sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu jej upadłości, wyznaczy syndyka masy upadłościowej oraz sędziego komisarza, wezwie wierzycieli upadłej spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności, a postępowanie upadłościowe się tak naprawdę dopiero rozpocznie. Po jego zakończeniu spółka zostanie wykreślona z KRS.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!