Wniosek o ogłoszenie upadłości – podpowiadamy jak go przygotować!

W tym artykule prezentujemy jak powinien wyglądać wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Co taki wniosek powinien zawierać? Jak go napisać? Jakie załączniki powinniśmy dołączyć do takiego wniosku? Wszystkie te informacje znajdziesz w artykule poniżej. Zapraszamy do czytania!

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać:


1) imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

2) oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek, i ich uprawdopodobnienie;

4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy (gdy wniosek składa wierzyciel, ten punkt jest pomijany);

5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną

Uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek o upadłość polega na przedstawieniu pewnego materiału dowodowego, z którego będzie wynikało, że spółka jest niewypłacalna. Dla uprawdopodobnienia nie stosuje się jakichkolwiek rygorów dowodowych, więc może to być to dowolny materiał dowodowy – pisemne oświadczenia świadków, informacje z Internetu lub cokolwiek innego.

Załączniki do wniosku


Do wniosku o upadłość należy także dołączyć aktualny odpis z KRS.

W sytuacji gdy wniosek składa dłużnik, powinien on także określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości wraz z likwidacją majątku.

Wniosek powinien także zawierać:

1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

2) aktualne sprawozdanie finansowe, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku sporządzania takiego sprawozdania – bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż 30 dni przed złożeniem wniosku;

3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli wraz z datami ich ustanowienia;

4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

7) informacje o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;

8) miejsce zamieszkania i adresy reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

Obowiązkiem dłużnika jest dołączenie do wniosku oświadczenia o prawdziwości danych przedstawionych we wniosku. Jeżeli sąd nie otrzyma tego oświadczenia, wniosek zostanie zwrócony.

Masz pytania o upadłość spółki? Zapraszamy do kontaktu!

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!