Przesłanki wykreślenia spółki z urzędu

We wcześniejszym wpisie wspomniałem o wykreśleniu spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz o najczęstszych błędach popełnianych przez sądy przy umorzeniu tego postępowania (wezwania sądu rejestrowego). Jednakże, czytelnicy, którzy nie mieli nigdy styczności z tą instytucją mogą nie wiedzieć czy ich spółka kwalifikuje się do takiego właśnie wykreślenia i w tym wpisie postaram się wyjaśnić, jaki podmiot może być wykreślony z urzędu przez sąd bez likwidacji.

Procedura rozwiązania spółki


Sama procedura rozwiązania spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego powstała by sądy rejestrowe szybko, sprawnie i z urzędu wykreślały podmioty nieaktywne z Krajowego Rejestru Sądowego. Ustawodawca przewidział 5 przesłanek, które obligują sąd rejestrowy do wszczęcia postępowania o wykreślenie spółki bez likwidacji i co ważniejsze, spełnienie już jednej z tych 5 przesłanek powoduje, iż sąd rejestrowy musi wszcząć te postępowanie z urzędu.

Poniżej przedstawię i pokrótce opisze wspomniane przesłanki:

oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub umarzenie postępowania upadłościowego, stwierdzenie, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – przesłanka ta powiązana jest z art. 13 prawa upadłościowego, który stanowi m.in., iż sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. W tym przypadku sąd ma obowiązek ustalenia czy materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania spółki bez postępowania likwidacyjnego.

oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenie postępowania upadłościowego z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – ta przesłanka również jest powiązana z art. 13 prawa upadłościowego, w tym przypadku jednak różnica polega na tym, że sąd upadłościowy nie zgromadził wystarczającego materiału dowodowego pozwalającego na stwierdzenie, że zachodzą przesłanki do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzania likwidacji i nie orzekł w tej kwestii.

wydanie postanowienia o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzenie – odstąpienie od postępowania przymuszającego ma miejsce wtedy, gdy sąd rejestrowy uzna, że z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, do umorzenia postępowania przymuszającego wystarczy zaś sytuacja, gdy już z samych okoliczności sprawy wynika, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku.

niezłożenie rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, mimo wezwania sądu rejestrowego – przesłanka ta oznacza, że postępowanie o wykreślenie spółki bez likwidacji musi być poprzedzone postępowaniem przymuszającym do złożenia sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata. Ponadto, przepis konkretyzuje wprost, że mają to być dwa kolejne lata obrotowe co oznacza, iż nie muszą to być dwa ostatnie lata obrotowe, a postępowanie o wykreślenie spółki bez likwidacji można wszcząć nawet, gdy sprawozdania te nie były złożone parę lat temu.

niewykonanie innych obowiązków rejestrowych, mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego – powyższa przesłanka stanowi o niewykonywaniu innych obowiązków rejestrowych takich jak np. wpis o zmianie członka zarządu, jeśli w spółce podjęta została stosowna uchwała w tym przedmiocie, wobec tego, w tym przypadku, nie może to być niezłożenie sprawozdania finansowego. W przepisie jest mowa wprost o dwukrotnym wezwaniu przez sąd rejestrowy co oznacza, iż wobec spółki prowadzone były dwa postępowania przymuszające. Jednakże, jeżeli sąd rejestrowy wszczyna ponownie postępowanie przymuszające, w sytuacji gdy poweźmie wiadomość, że sytuacja spółki uległa zmianie i jest szansa, że doprowadzi ono do wykonania obowiązku przez spółkę to oczywistym jest, iż wystarczy jego jednokrotne niewykonanie, mimo dwóch wezwań by zaistniała wspomniana przesłanka do wszczęcia postępowania o wykreślenie spółki bez likwidacji.

Podsumowując


Zaistnienie którejkolwiek z powyższych przesłanek zobowiązuje sąd rejestrowy do wszczęcia postępowania o wykreślenie spółki bez przeprowadzenia likwidacji – jednak wcale nie przesądza o jego wyniku. Sąd w toku wspomnianego postępowania bada, czy spółka posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność, co oczywiście nie może mieć miejsca. Dopiero wystąpienie powyższych okoliczności łącznie stanowi warunek rozwiązania spółki bez likwidacji. Ponadto, w toku postępowania może mu się sprzeciwić wierzyciel spółki, przedstawiając sądowi swój uzasadniony interes.

Nasza usługa polega na dogłębnej analizie sytuacji prawnej i faktycznej spółki pod kątem możliwości wykreślenia jej bez likwidacji, poprowadzeniu Państwa przez cały proces postępowania oraz ewentualnej obronie przed sprzeciwem wierzycieli spółki przeciwko jej wykreśleniu, dlatego przed podjęciem kroków w tym celu warto skonsultować się z naszymi profesjonalistami!

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

1 thought on “Przesłanki wykreślenia spółki z urzędu”

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!