WYKREŚLENIE BEZ LIKWIDACJI

WYKREŚLENIE Z LIKWIDACJĄ

UPROSZCZONA LIKWIDACJA

PRZEKSZTAŁCENIE

UPADŁOŚĆ SPÓŁKI

POZEW PRZECIWKO ZARZĄDOWI O ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPÓŁKI

POZEW PRZECIWKO ZARZĄDOWI O ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPÓŁKI

Opis usług:

Pomoc prawa dla wierzycieli spółki w pozwaniu zarządu za długi spółki

Świadczymy pomoc prawną dla wierzycieli, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze od członków zarządu spółki jeśli spółka nie ma środków na zaspokojenie ich wierzytelności. Analizujemy sprawę pod kątem ewentualnych zagrożeń, reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym, staramy się zabezpieczyć roszczenia i ostatecznie wygrać sprawę sądową przeciwko zarządowi. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu.

Pomoc prawa dla członków zarządu w sprawie pozwu przeciwko zarządowi o długi spółki

Pomagamy także członkom zarządu, którzy otrzymali wezwanie do zapłaty za długi spółki lub już zostali pozwani w związku z odpowiedzialnością za długi spółki. Analizujemy możliwości skutecznej obrony w sądzie, reprezentujemy członków zarządu w postepowaniu sądowym i maksymalizujemy ich szansę na zwycięstwo. Jeśli szukasz kancelarii adwokackiej do obsługi prawnej procesu o odpowiedzialność członków zarządu, zapraszamy do kontaktu.

Koszty usługi

Wynagrodzenie kancelarii z tytułu prowadzenia sprawy o odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki ustalane indywidualnie, po wstępnej konsultacji sprawy. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, zapraszamy kontaktu.

Kontakt

Obsługujemy klientów z terenu całej Polski

Telefon:

adwokat Krzysztof Lamparski: 535 954 779

Adres:

ul. M. Konopnickiej 6/4a, 60-771 Poznań

Godziny pracy w dni robocze:

8:00 - 16:00

e-mail:

krzysztof@lamparski.pro

Podstawa prawna odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o. o, regulowana jest przez art. 299 KSH. Odpowiedzialność zarządu lub rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej regulowana jest przez art. 300(132) KSH. Odpowiedzialność zarządu spółki akcyjnej regulowana jest natomiast przez art. 483 KSH. 

Przepisy te brzmią w bardzo podobny sposób i stanowią, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Odpowiedzialność ta charakteryzuje się brakiem jakichkolwiek ograniczeń kwotowych, co oznacza że członek zarządu może odpowiadać za wszystkie długi spółki, niezależnie od ich ilości i wysokości. Jest ona jednak subsydiarna, co oznacza że z zasady w pierwszej kolejności odpowiedzialność powinna ponieść spółka, a dopiero jak ta nie jest w stanie spłacić swoich długów, długi te powinny zostać zapłacone przez członków zarządu.

Warto także wspomnieć, że przepisy o subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki nie są jedynymi przepisami, które pozwalają pozwać zarząd. Bywa tak, że pozew na podstawie art. 299 KSH ma mniejsze możliwości powodzenia niż pozew na innych podstawach prawnych, wynikających bezpośrednio z kodeksu cywilnego, czy prawa upadłościowego. 

Mówiąc o innych podstawach prawnych odpowiedzialności można wskazać przede wszystkim na:

a) odpowiedzialność członka zarządu za czyny niedozwolone (delikty) wynikającą z art. 415 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim jeśli członek zarządu z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Mowa w tym przypadku o wszelkich zaniedbaniach członków zarządu. Odpowiedzialność ta jest solidarna ze spółką, co oznacza że nie trzeba wcześniej pozywać spółki i próbować egzekwować roszczeń z jej majątku. Można od razu pozwać członka zarządu. Przepis o odpowiedzialności deliktowej członków zarządu  stosuje się przez odesłanie z art. 300 KSH, który stanowi że przepisy art. 291-299 nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

b) odpowiedzialność członka zarządu wynikająca z art. 21 prawa upadłościowego, który stanowi, że członkowie zarządu spółki ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o upadłość w terminie, chyba że nie ponoszą winy naruszenia tego terminu. Dodatkowo w przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika na tej podstawie prawnej domniemywa się, że jego szkoda obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnej spółki, co stanowi duże ułatwienie procesowe.

Sprawa sądowa przeciwko zarządowi o długi spółki

Sprawa sądowa przeciwko członkowi zarządu o odpowiedzialność za długi najczęściej ma skomplikowany charakter. Spółki są bowiem wykorzystywane do tego, żeby ograniczyć ryzyko prowadzenia biznesu i mieć możliwość pozostawienia wierzycieli spółki bez możliwości uzyskania spłaty wierzytelności. Dzięki przepisom o odpowiedzialności za długi spółki wierzyciel ma jednak możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności zarząd tej spółki. Członkowie zarządu mają natomiast możliwość uniknięcia tej odpowiedzialności, o ile podejmą odpowiednie działania i obronę w sądzie.

Możliwość taka istnieje jeżeli członek zarządu w sprawie o długi spółki wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. 

Wymienione wprost w przepisie przesłanki pozwalające uniknąć zarządowi odpowiedzialności za długi spółki są przedmiotem bardzo wielu rozstrzygnięć sądowych, które precyzują dość ogólne przepisy. Członkowie zarządu ostatecznie mają nawet kilkanaście sposobów, żeby wygrać sprawę sądową wniesioną przeciwko nim na podstawie art. 299 KSH, czy podobnych przepisów w zakresie spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej.  Warto też dodać, że wykazanie przez zarząd, że we właściwym czasie złożyli wniosek o upadłość spółki wcale nie jest proste. Ustalenie precyzyjnego terminu niewypłacalności spółki i tym samym terminu na złożenie przez zarząd takiego wniosku budzi wiele wątpliwości. Pozwala to budować w sprawie sądowej przeciwko zarządowi argumenty zarówno przez wierzyciela, że zarząd nie dopełnił tego terminu jak i odwrotnie – członkom zarządu, że złożyli wniosek w terminie. Podobnie jest z innymi przesłankami pozwalającymi uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki.

Wszystko to powoduje, że pozywając członków zarządu wierzyciel może sporo ryzykować o ile wcześniej dobrze się nie przygotuje do takiej sprawy. Członek zarządu podejmujący samodzielna obronę ryzykuje natomiast brakiem wiedzy i doświadczenia, które mogą pozwolić mu na wygranie sprawy o długi spółki. Dlatego ważne jest, żeby w tego rodzaju spraw korzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników specjalizujących się w tej materii prawa.

Warto także wspomnieć raz jeszcze, że przepisy o subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki nie są jedynymi przepisami, które pozwalają pozwać zarząd. Bywa tak, że pozew na podstawie art. 299 KSH ma mniejsze możliwości powodzenia niż pozew na innych podstawach prawnych, wynikających bezpośrednio z kodeksu cywilnego, czy prawa upadłościowego. Czasem pozywając zarząd warto sądowi alternatywnie wskazać kilka podstaw prawnych, żeby zwiększyć szanse na sukces.

Każda sprawa przeciwko członkowi zarządu o długi spółki jest inna i wymaga ustalenia indywidualnej strategii, w zależności po której stronie się występuje.

Ponadto sprawy tego rodzaju są skomplikowane pod względem formalnym. Rodzą się bowiem pytania: przed który sąd pozwać członka zarządu? skąd uzyskać adres zarządu, których chcemy pozwać? czy można coś zrobić jeśli spółka została wykreślona? co zrobić członek zarządu złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie spółki?

Jesteśmy kancelarią wyspecjalizowaną w prowadzeniu spraw przeciwko zarządowi, zarówno po stronie wierzycieli jak i członków zarządu. Nasze doświadczenie pozwala na maksymalizację szans powodzenia w takiej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, zachęcamy do kontaktu.

Co trzeba zrobić, żeby pozwać członka zarządu?

Żeby pozwać członka zarządu co do zasady wierzyciel powinien dysponować po pierwsze wyrokiem lub innym tytułem wykonawczym przeciwko spółce oraz postanowieniem o bezskutecznej egzekucji z majątku spółki. Ponadto powinien on dokonać ustalenia, że roszczenie, którego dochodzi istniało w momencie pełnienia funkcji przez danego członka zarządu, ewentualnie że istniały wówczas podstawy takiego roszczenia. To można ustalić w sądzie rejestrowym. Może się jednak zdarzyć, że członek zarządu przedstawi swoją rezygnację lub uchwałę o jego odwołaniu, która będzie wskazywała, że pomimo że jest wpisany w KRS jako członek zarządu, faktycznie nie pełni już tej funkcji.

Jeśli nie ma możliwości uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko spółce bo ta została np. wykreślona z KRS można pozwać zarząd bez wcześniejszego pozwania spółki. Pozew przeciwko spółki nie będzie po prostu możliwy w takiej sytuacji. Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki można wykazywać także innymi dowodami niż postanowieniem komornika o umorzeniu egzekucji. Można to zrobić dokumentami finansowymi, które spółka złożyła do KRS, postanowieniem sądu upadłościowego wskazującym, że spółka nie ma majątku lub postanowieniem o umorzeniu egzekucji z innej sprawy. Pozwala to zaoszczędzić czas i środki na prowadzenie oczywiście bezsensownej egzekucji.

Należy pamiętać, ze na takich samych zasadach co członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki także likwidatorzy spółki.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!