Najważniejsze skutki ogłoszenia upadłości spółki z o.o.

skutki ogłoszenia upadłości spółki

Ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tak naprawdę dopiero rozpoczyna właściwe postępowanie upadłościowe, w którym głównymi aktorami obok upadłego jest syndyk, sędzia-komisarz oraz oczywiście wierzyciele spółki. Moment wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości wywołuje istotne zmiany w funkcjonowaniu upadłej spółki. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze skutki ogłoszenia upadłości sp. z o. o.

OGRANICZENIE UPRAWNIEŃ ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW


Organy w spółce dalej funkcjonują i zachowują swój prawno-organizacyjny byt, ale syndyk przejmuje wszystkie sprawy majątkowe organów, zarówno zarządu, organów nadzorczych jak i zgromadzenia wspólników. Oznacza to, że w upadłej spółce w dalszym ciągu funkcjonuje zarząd, zgromadzenie wspólników i ewentualnie rada nadzorcza/komisja rewizyjna, ale uprawnienia tych organów zostają mocno ograniczone

Syndyk nie przejmuje kompetencji korporacyjnych organów spółki. Syndyk nie zwołuje zatem walnych zgromadzeń, nie udziela absolutorium zarządowi. To dalej obowiązki odpowiednich organów spółki. Syndyk nie podlega także weryfikacji ze strony organów upadłego, czyli np. zgromadzenie wspólników nie udziela mu absolutorium.

ZMIANA FIRMY SPÓŁKI


Po ogłoszeniu upadłości spółka występuje w obrocie prawnym pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w upadłości” i tak zmienioną firmą spółka ma obowiązek się posługiwania.

OBOWIĄZEK WYDANIA DOKUMENTÓW I UDZIELANIA INFORMACJI


Zarząd spółki po ogłoszeniu jej upadłości ma obowiązek wydania majątku i dokumentów związanych z funkcjonowaniem upadłej spółki. Ponadto ma on obowiązek udzielania informacji i wszelkich potrzebnych wyjaśnień sędziemu-komisarzowi i syndykowi.

POWSTANIE MASY UPADŁOŚCI I UTRATA PRAWA DO JEJ ZARZĄDZANIA


Z dniem ogłoszenia upadłości właściwie cały majątek upadłej spółki tworzy masą upadłości. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do spółki w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez nią w toku postępowania upadłościowego (poza drobnymi wyjątkami). Masa upadłości jest zatem zbiorem praw majątkowych przysługujących upadłej spółce, a jej składnikiem może być np. środki pieniężne, wierzytelności, ruchomości, nieruchomości.

Składniki masy upadłości podlegają spieniężeniu przez syndyka w procesie likwidacji masy upadłości, a potem stanowią podstawę do spłaty wierzycieli oraz pokrycia kosztów upadłości.

Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem

wchodzącym do masy upadłości. Czynności prawne dokonane przez spółkę dotyczące składników masy upadłości są bezwzględnie nieważne. Spółka nie można także obciążyć składników masy upadłości hipoteką czy jakimkolwiek zastawem.

skutki ogłoszenia upadłości spółki

NATYCHMIASTOWA WYMAGALNOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ


Z chwilą ogłoszenia upadłości zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne. Wymagalność i przekształcenie zobowiązań następuje z mocy ustawy.

skutki ogłoszenia upadłości spółki

WYGAŚNIĘCIE UMÓW ZLECENIA I WPŁYW NA INNE UMOWY


Z dniem ogłoszenia upadłości zawarte przez upadłego umowy zlecenia, w których upadła spółka byładającą zlecenie, wygasają z dniem ogłoszenia upadłości. Wierzytelność z tytułu poniesionej w skutek tego straty może być dochodzona w postępowaniu upadłościowym. Warto też dodać, że wygasają także wszystkie udzielone przez upadłego pełnomocnictwa.

Umowy pożyczki i umowy kredytu wygasają gdy przedmiot pożyczki/kredytu nie został jeszcze wydany.

Upadłość ma lub może mieć też wpływ na innego rodzaju umowy. Niektóre z nich ulegają rozwiązaniu/wygasają z mocy prawa, inne mogą zostać wypowiedziane/rozwiązane przez syndyka.

skutki ogłoszenia upadłości spółki

WEJŚCIE SYNDYKA DO SPRAW SĄDOWYCH


Po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne, jeśli tylko dotyczą masy upadłości (majątku spółki) mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Od ogłoszenia upadłości spółki nowe postępowania, nijako w zastępstwie upadłej spółki, może zatem inicjować tylko syndyk i tylko syndyk może zostać także pozwany. Syndyk ma bowiem wyłączne prawo do występowania w postępowaniu procesowym jako strona (powodowa lub pozwana) bądź jako uczestnik postępowania nieprocesowego. Trwające postępowania zazwyczaj są zawieszane, a po wstąpieniu do nich syndyka dalej prowadzone, już z jego udziałem.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!