Kiedy potrzebna jest zgoda na pełnienie funkcji likwidatora? Wzór.

Likwidatora powołuje się dla spółki, która w wyniku swojego rozwiązania weszła w proces likwidacji. Z tym momentem uprawnienia wspólników czy zarządu do prowadzenia spraw spółki wygasają i przechodzą na powołanego likwidatora. Likwidatorem może być osób dotychczas zaangażowana w prowadzenie spraw spółki, ale może to być także osoba zupełnie niepowiązana z likwidowaną spółką. W niniejszym wpisie odpowiadamy na pojawiające się pytanie czy wybrany likwidator musi zgodzić się na pełnienie swojej funkcji w likwidowanej spółce oraz jak taka zgoda powinna wyglądać. Na końcu znajdziesz wzór zgody likwidatora na powołanie, który możesz wykorzystać żeby uniknąć problemów z wpisem do KRS informacji o likwidacji.

Kiedy i kto musi wyrazić zgodę na powołanie na likwidatora w spółce?

Odpowiedź na tak postawione pytanie może być jedna – za każdym razem! Nie ma bowiem możliwości powołania na likwidatora osoby, która takiej zgody nie wyraziła. Jednak nie za każdym razem wymagana jest taka zgoda w formie odrębnego dokumentu. 

O tym, kiedy odrębny dokument zgody na powołanie na stanowisko likwidatora jest niezbędny, mówi art . 19a ust. 5 ustawy o KRS. Stanowi on, że do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Obowiązek ten nie ma zastosowania jeżeli:

  1. wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi – czyli gdy powołany likwidator osobiście podpisuje i składa wniosek o ujawnienie jego danych w KRS 
  2. wniosek o wpis jest podpisany przez osobę która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, – czyli gdy powołany likwidator udzielił pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego do złożenia wniosku o ujawnienie jego danych w KRS
  3. zgoda na pełnienie funkcji likwidatora jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki – czyli jeśli zgoda jest zawarta już w innym dokumencie, do którego dostęp ma sąd rejestrowy.

W każdej innej sytuacji konieczny jest odrębny dokument o zgodzie na powołanie na funkcję likwidatora w spółce. Należy także pamiętać, że powyższy przepis stawia obowiązek nie tylko dołączenia zgody, ale także informacji o adresie do doręczeń nowo powołanego likwidatora. Często zatem i tak potrzebny będzie odrębny dokument o adresie do doręczeń.

Wzór zgody na pełnienie funkcji likwidatora

Dla bezpieczeństwa w naszej praktyce za każdym razem przygotowujemy odrębną zgodę likwidator na pełnienie tej funkcji w likwidowanej spółce. W końcu lepiej nie dać pretekstu sądowi do tego, żeby zwrócił nam wniosek o wpisani likwidacji. Zawsze możemy wniosek uzupełnić, jednak powoduje to konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, wykonania dodatkowej pracy i przede wszystkim – oznacza stratę czasu dla naszych klientów.

Polecamy zatem takie postępowanie w relacji z sądem rejestrowym KRS, udostępniając jednocześnie wzór takiej zgody. Nie jest to skomplikowany dokument ale warto o nim pamiętać składając wniosek o otwarcie likwidacji spółki przez Portal Rejestrów Sądowych.

[miejscowość], [data]

ZGODA NA PEŁNIENIE FUNKCJI LIKWIDATORA
WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O ADRESIE DO DORĘCZEŃ

Ja niżej podpisany/a, [imię i nazwisko], posiadająca PESEL [PESEL], wyrażam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji likwidatora w spółce pod firmą [firma spółki] z siedzibą w [siedziba spółki], wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: [numer KRS spółki].

Jednocześnie oświadczam, iż aktualnie moim adresem do doręczeń jest: [adres do doręczeń w Polsce]

……………………………
[podpis]

Uwaga! Musisz pamiętać, że jeśli złożysz wniosek o ujawnienie likwidacji i likwidatora w KRS, co obecnie można zrobić wyłącznie przez Portal Rejestrów Sądowych i nie skorzystasz z pomocy adwokata lub radcy prawnego, masz trzy dni na wysłanie do sądu rejestrowego oryginałów dokumentów, które są podstawą wpisu – w tym także zgody na pełnienie funkcji likwidatora.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!