Jak przebiega upadłość spółki?

Upadłość spółki to procedura dedykowana dla spółek, które są w tzw. stanie niewypłacalności. Ma ona na celu zapewnienie wierzycielom spółki ochrony przed dokonywaniem przez dłużnika nieuzasadnionych uszczuplania majątku spółki i przez to doprowadzić do zaspokojenia jej wierzycieli w jak najwyższym zakresie. Drugim celem upadłości – często ważniejszym z perspektywy zarządu – jest możliwość uniknięcia przez zarząd odpowiedzialności za długi spółki Jak przebiega upadłość spółki?

Kto i kiedy może złożyć wniosek?


Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o wszczęcie upadłości jest zarówno sam „upadły” (nasza spółka), jak i jego wierzyciel, o ile jest odpowiednio zdeterminowany. W imieniu upadłej spółki wniosek o upadłość może, a nawet powinien, złożyć każdy z członków zarządu takiej spółki. Wieloosobowa reprezentacja jest w tym przypadku wyłączona.

Jeśli zatem jesteś członkiem zarządu spółki z problemami musisz działać samodzielnie.

Złożenie wniosku


Zarząd spółki, która zamierza wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, powinien złożyć wniosek do sądu upadłościowego w terminie 30 dni od wystąpienia stanu niewypłacalności spółki.

Określenie kiedy spółka stała się niewypłacalna stanowi największy problem praktyczny, z którym borykają się największe prawnicze i ekonomiczne głowy. Przepisy wskazują, że niewypłacalna jest spółka, która „utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”. Co przez to należy rozumieć podpowiadają przepisy – a przynajmniej starają się podpowiadać.

Przepisy każą przyjąć, że niewypłacalna jest spółka, której opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczają trzy miesiące. To jednak tylko domniemanie prawne, które można podważać. Spółkę uważa się także za niewypłacalną jeśli jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Jak już zostanie złożony wniosek o upadłość to po jego zaakceptowaniu sąd wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzycieli spółki do zgłoszenia przysługujących im wierzytelności. Następnie sąd wyznacza syndyka masy upadłościowej oraz sędziego komisarza. Datą ogłoszenia upadłości jest data wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości prowadzi sąd rejonowy – sąd gospodarczy właściwy ze względu na miejsce, gdzie jest prowadzona główna działalność gospodarczą spółki.

Należy jednak pamiętać, że do prawidłowego ogłoszenia upadłości spółki konieczne jest stwierdzenie, że:
1) niepłacenia wymagalnych zobowiązań (długów) jest konsekwencją trwałej utraty zdolności płatniczej, a nie wynika z przejściowych trudności;
2) majątek dłużnika jest w stanie pokryć koszty postępowania upadłościowego.

W tym drugim przypadku – jeśli majątek dłużnika nie pozwala pokryć kosztów postępowania upadłościowego – sąd upadłościowy wniosek o upadłość oddali. W tym przypadku zarząd korzysta jednak z ochrony i nie będzie odpowiadał za zobowiązania spółki. Ponadto jest to podstawą do wykreślenia spółki z KRS bez przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości?


Od momentu ogłoszenia upadłości składniki majątku stanowią masę upadłości spółki. Przez okres trwania postępowania upadłościowego syndyk ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów spółki. Syndyk dokonuje w trakcie upadłości oszacowania majątku przedsiębiorstwa (sporządza bilans), a w kolejnym etapie zawiadamia wszystkich wierzycieli o upadłości przedsiębiorstwa.

O zakończeniu postępowania upadłościowego decyduje sąd, wydając stosowne postanowienie. Spółka, która uległa likwidacji, zostaje wykreślona z KRS w momencie uprawomocnienia się orzeczenia. Stosowny wniosek złoży syndyk.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej w temacie upadłości spółek, zapraszamy do kontaktu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!