Ile kosztuje postępowanie o upadłość spółki z o. o.

Postępowanie o ogłoszenie upadłości wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów. Ile kosztuje upadłość spółki? Dowiesz się tego z artykułu – na jakie koszty musisz być gotowy w związku z postępowaniem o upadłość spółki – od momentu składania wniosku o upadłość, aż do zakończenia upadłości.

Koszty postępowania o ogłoszenie upadłości


Pierwszym kosztem w procesie ogłoszenia upadłości spółki jest opłata sądowa w wysokości 1.000 zł od wniosku o upadłość spółki. Opłatę tę trzeba wpłacić na konto sądu upadłościowego jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a dowód przelewu dołącza się do samego wniosku o upadłość.

Teoretycznie można złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z tej opłaty, ale przy obecnych przepisach prawa trudno takie zwolnienie uzyskać. Trzeba wykazać, że ani spółka ani jej wspólnicy nie mają możliwości pokrycia tej opłaty – co samo w sobie jest trudne, czasochłonne i najczęściej nieskuteczne.

Do wniosku o upadłość trzeba też załączyć dowód zapłaty zaliczki na wydatki postępowania w wysokości 5.148,07 zł. Kwota ta zmienia się każdego roku i ustala się ją jako jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zarówno opłata jak i zaliczka służą pokryciu kosztów pierwszego etapu postępowania upadłościowego spółki, na którym sąd rozstrzyga, czy ogłosić upadłość dłużnika, czy nie. Warto dodać że brak zapłaty tej zaliczki skutkować będzie wezwaniem do uregulowania należnej kwoty. W przypadku gdy tego nie zrobimy, sąd zwróci nasz wniosek i pozostawi go bez rozpoznania – w efekcie wniosek o upadłość nie zostanie skutecznie złożony.

Koszty właściwego postępowania upadłościowego


Koszty właściwego postępowania upadłościowego powinny być pokryte z masy upadłościowej, czyli majątku dłużnika jaki ma zostać przeprowadzony na przeprowadzenie upadłości. Kosztami tymi będą między innymi koszty związane ze sprzedażą majątku upadłego, czy też koszty związane z ustalaniem listy wierzycieli i ich roszczeń wobec upadłego. Ich wysokość będzie zależna od wielu okoliczności – tego jaki majątek oraz jakiej wartości wchodzi w skład masy upadłości, tego ilu jest wierzycieli upadłego i innych indywidualnych czynników.

Kluczowym wydatkiem jest też wynagrodzenie syndyka. Może ono wynosić od ponad 10.000,00 złotych, nawet do ponad 1.300.000,00 złotych – i to netto. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Sąd biorąc pod uwagę wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy syndyka, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas trwania postępowania.

Do tych kosztów doliczyć trzeba też pozostałe koszty związane z prowadzeniem postępowania upadłościowego. Będą to koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty osób zatrudnionych przez syndyka (np. księgowa), koszty korzystania z niezbędnych pomieszczeń, koszty korespondencji, koszty archiwizacji dokumentów, koszty obsługi wierzycieli, podatki i inne opłaty publiczne. Szeroko pojęte koszty administracyjne i publiczne.

Prawo niestety nie przewiduje zwolnienia od kosztów postępowania upadłościowego. Ogłaszając upadłość spółki trzeba się liczyć z poniesieniem tych opłat. Ale tu nasuwa się pytanie – co w sytuacji kiedy dłużnik nie ma środków na pokrycie tych wszystkich opłat?

kosztuje upadłość spółki

Co jeśli spółka nie ma z czego pokryć kosztów upadłości?


Na samym początku procedury upadłości spółki sąd bada majątek spółki pod kątem tego, czy wystarczy on na pokrycie kosztów upadłości. Zgodnie z art. 13 Prawa upadłościowego w sytuacji gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów albo majątek dłużnika jest obciążony np. hipoteką lub zastawem rejestrowym w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – sąd ma obowiązek umorzyć postępowanie.

Aby sąd pochylił się nad wnioskiem przedsiębiorcy o upadłość, musi on zatem posiadać majątek w wysokości wyższej niż wysokość kosztów w postępowaniu upadłościowym.

Celem upadłości jest przecież zaspokojenie wierzycieli w możliwie największym stopniu. Jeśli z uwagi na brak majątku upadłej spółki spełnienie tego celu nie jest możliwe, sąd umorzy postępowanie upadłościowe. Nie ma wtedy sensu jego prowadzić.

Ta procedura ma zapobiec umorzeniu postępowania w przypadku gdy zabraknie środków na pokrycie kosztów postępowania, czy też sytuacji w której starczy pieniędzy tylko na opłacenie postępowania ale nie zostaną żadne pieniądze do późniejszego podziału pomiędzy wierzycieli.

kosztuje upadłość spółki

Ile zatem kosztuje upadłość spółki?


Nie można jednoznacznie określić kwoty jaką musi dysponować spółka, żeby przeprowadzić postępowanie upadłościowe. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Końcowa kwota kosztów zależeć będzie od wysokości majątku, zakładanego czasu trwania postępowania upadłościowego czy wysokości kosztów postępowania, zależnej od skali przedsiębiorstwa.

Na pewno trzeba przygotować się na koszty początkowe, które wynoszą ponad 6.000,00 złotych. Później trzeba być gotowym na koszty upadłości właściwej, które już są w pełni zindywidualizowane i zależne w ogóle od tego, czy postępowanie upadłościowe ma sens. Typowo, oreintacyjnie założyć można jednak kwotę co najmniej 2.000,00 złotych miesięcznie (przez okres trwania upadłości wynoszący od kilku, do kilkudziesięciu miesięcy – także w zależności od skomplikowania sprawy).

Jak zatem widzisz, żeby ogłosić upadłość spółki, spółkę musi być na to stać. To nie jest tanie i szybkie postępowanie. Koszty postępowania upadłościowego są dosyć znaczące, ale korzyść w postaci zwolnienia zarządu z odpowiedzialności za długi spółki może być bezcenna. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do śledzenia naszego bloga i kontaktu!

kosztuje upadłość spółki

1 thought on “Ile kosztuje postępowanie o upadłość spółki z o. o.”

  1. adwokat Krzysztof Lamparski

    Aktualnie, w 2023 roku zaliczka na koszty postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki wynosi już 6736,60 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i
    sześćdziesiąt groszy)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!