Czy spółka w likwidacji może zatrudniać pracowników?

Niekiedy decyzja o likwidacji spółki nie pojawia się w chwili całkowitego już zaprzestania działalności gospodarczej przez spółkę. Biorąc pod uwagę długość tego postępowania, całkiem rozsądnym wydaje się wręcz otwarcie likwidacji podczas już „wygaszającej” działalności firmy. Co jednak z pracownikami? Czy spółka w likwidacji może ich w ogóle zatrudniać?

ZAKOŃCZENIE BIEŻĄCYCH INTERESÓW SPÓŁKI W LIKWIDACJI

W toku likwidacji likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki. Może się to równać z wyprodukowaniem ostatniej partii produktów zgodnie z wcześniejszym zamówieniem czy wykonaniem usług wcześniej umówionych. Oczywiście do tych czynności spółce potrzebni są pracownicy, którzy mimo postawienia spółki w stan likwidacji, nadal są pracownikami spółki. Należy podkreślić, iż otwarcie likwidacji nie powoduje wygaśnięcia stosunków pracy, jednak  spółka, która definitywnie likwiduje prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, musi podjąć działania w celu rozwiązania stosunków pracy swoich pracowników, tj. dokonać rozwiązania umów w trybie określonym przez Kodeks pracy.

spółka w likwidacji może zatrudniać

ROZWIĄZANIE UMÓW O PRACĘ W TOKU LIKWIDACJI SPÓŁKI

Spółka po zakończeniu bieżących interesów w toku likwidacji powinna ze wszystkimi pracownikami, niezależnie od ochrony przed rozwiązaniem umowy, rozwiązać umowy na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem. Oczywiście dla spółki, najkorzystniejszym wyjściem jest rozwiązanie umów na mocy porozumienia stron, rozwiązanie umowy w takim przypadku może nastąpić w dowolnym terminie wybranym przez strony.

Więcej formalności związanych jest z wypowiedzeniem umowy o pracę. W takim przypadku spółka musi złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, tak aby upływ okresu wypowiedzenia nastąpił przed zakończeniem likwidacji. Jednakże, w toku likwidacji spółki, przysługuje jej więcej uprawnień, spółka w likwidacji może np:

– wypowiedzieć umowę o pracę bez konsultacji z organizacją związkową,

– wypowiedzieć umowę z pracownikiem w okresie ochrony przedemerytalnej,

– wypowiedzieć umowę z pracownicą w ciąży, w takim przypadku musi on jednak uzgodnić z zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę,

– wypowiedzieć umowę z pracownikiem podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

– czy też skrócić termin wypowiedzenia z 3-miesięczneo do 1-miesięcznego, jednak w takim przypadku pracownikowi przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

W toku likwidacji spółka powinna udzielić pracownikom również urlopu, zarówno bieżącego jak i przyszłego. W przypadku niewykorzystania urlopu przez pracownika do dnia rozwiązania jego umowy o pracę, spółka będzie zobowiązana do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane dni urlopu.

spółka w likwidacji może zatrudniać

ODPRAWY W PRZYPADKU ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH W TOKU LIKWIDACJI SPÓŁKI

Jeśli spółka w toku likwidacji zatrudnia powyżej 20 osób, jest zobowiązana wypłacić odprawy pieniężne przy zwolnieniach grupowych. Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia, gdy rozwiązanie umów o pracę następuje z przyczyn niedotyczących pracowników oraz, gdy w okresie nieprzekraczającym 30 dni dojdzie do zwolnienia co najmniej:

– 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

– 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

– 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy oraz wysokości wynagrodzenia pracownika i wygląda ona następująco:

 – jednomiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata,

 – dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat,

 – trzymiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad osiem lat.

spółka w likwidacji może zatrudniać

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI SPÓŁKI

Obecnie, pracodawca musi przechowywać dokumentację pracowniczą – w formie papierowej lub elektronicznej – przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono stosunek pracy. Jednakże, przed 1 stycznia 2019 r., akta osobowe trzeba było przechowywać aż 50 lat.

W przypadku likwidacji spółki, musi ona wskazać podmiot, który będzie odpowiedzialny za przechowywanie dokumentacji pracowniczej. Oczywiście to na spółce leży obowiązek poniesienia kosztów archiwizacji tej dokumentacji, jednakże w przypadku wykazania braku środków, obowiązek ten musi przejąć archiwum państwowe.

Jak widać, likwidacja spółki zmienia wiele w sytuacji pracowników jak i również pracodawcy. By skutecznie i prawidłowo przejść przez okres postępowania likwidacyjnego, zwłaszcza z zatrudnionymi pracownikami, warto skorzystać z usług profesjonalistów.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!