Bilans spółki sporządzony dla celów upadłości. Co to jest i na co zwrócić uwagę?

Złożenie przez zarząd wniosku o upadłość spółki, kiedy ta stała się niewypłacalna to nie tylko prawny obowiązek ale i podstawowa możliwość uniknięcia przez zarząd osobistej odpowiedzialności za długi spółki. Podstawowym załącznikiem do wniosku o ogłoszenie upadłości spółki jest bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku. Wydawać by się mogło, że sprawa jest prosta – wystarczy zadzwonić do księgowego, poprosić o bilans i można załączyć go do wniosku o upadłość. Praktyka pokazuje jednak, ze sprawa nie jest wcale taka prosta. Zapraszamy do lektury

Co to jest bilans dla celów upadłości?

Całość rozbija się o art. 23 pkt 2 ustawy prawo upadłościowe. Zgodnie z nim jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku powinien dołączyć bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

Bilans pojawia się w ustawie o rachunkowości jako podstawowa część sprawozdania finansowego. W bilansie tym co do zasady wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy – a jeśli bilans przypada na inny dzień bilansowy niż koniec roku obrotowego, w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy. 

Z czego składa się bilans dla celów wniosku o ogłoszenie upadłości?

W załącznikach do ustawy o rachunkowości zamieszczony jest wzór bilansu z jakiego spółki powinna skorzystać przy sporządzaniu swojego bilansu.

 Zawiera on pozycje aktywów z podziałem na:

 1. Wartości niematerialne i prawne,
 2. Rzeczowe aktywa trwałe,
 3. Należności długoterminowe,
 4. Inwestycje długoterminowe,
 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
 6. Zapasy
 7. Należności krótkoterminowe
 8. Inwestycje krótkoterminowe,
 9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 10. Wpłaty na kapitał podstawowy
 11. Własne udziały lub akcje

W części pasywów zawiera on następujące pozycje:

 1. Kapitał (fundusz) podstawowy
 2. Kapitał (fundusz) zapasowy, 
 3. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych
 5. Zysk (strata) netto
 6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
 7. Rezerwy na zobowiązania, 
 8. Zobowiązania długoterminowe,
 9. Zobowiązania krótkoterminowe, 
 10. Rozliczenia międzyokresowe

W zależności od sytuacji spółki nie wszystkie pozycje musza występować w każdej sytuacji. Bilans sporządza się w języku polskim oraz w polskich złotych. Bilans dla celów upadłości powinien być podpisany przez osobę, która reprezentuje spółkę oraz zawierać datę na jaki dzień został przygotowany. Dodatkowo o bilansie należy wiedzieć to, że zasadą jest, że suma aktywów musi równać się sumie pasywów. Aktywa i pasywa musza się zatem wzajemnie bilansować.

Przygotowanie bilansu przed podmioty, które nie prowadzą pełnej księgowości

Jeśli zatem spółki przygotowują sprawozdania finansowe nie powinny mieć (w teorii) problemów z bilansem. Prowadząc tzw. pełną księgowość spółka jest bowiem gotowa do wygenerowania bilansu na właściwie dowolną datę. Jeśli jednak spółka nie musi takich sprawozdań robić bo jest na prostej księgowości, bilans może być wyzwaniem.

To czego można oczekiwać od dłużnika niemającego obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, to przygotowanie czegoś co będzie podobne do bilansu. Spółka taka powinna zatem przygotować zestawienie własnych aktywów i pasywów w formie tabeli – zawierającej podstawowe pozycje według kategorii aktywów i pasywów wskazanych powyżej. Najlepiej kierować się w tym zakresie właśnie wzorem udostępnionym jako załącznik do ustawy o rachunkowości. To samo dotyczy zresztą także przedsiębiorców jednoosobowych składających wniosek o upadłość jako przedsiębiorca.

Na co zwrócić uwagę przygotowując bilans dla celów wniosku o upadłość spółki?

Bilans powinien pozwalać pokazać szacunkową wartość majątku spółki i powinien on korespondować z pozostałymi dokumentami dołączanymi do wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. To bardzo ważne – należy bowiem pamiętać, że informacje do wniosku o ogłoszenie upadłości są przedstawiane pod groźbą odpowiedzialności karnej. Mając rozjazd w bilansie i innych dokumentach w sposób oczywisty podkładamy się i narażamy na taką odpowiedzialność.

O ile księgowość jest prowadzona na tip-top nie stanowi to problemu. Warto jednak przed złożeniem wniosku o upadłość przyjrzeć się bilansowi i sprawdzić, czy nie ma w nim nieprawidłowości. Są to najczęściej jakieś stare sprawy, które często można w pewien sposób wyjaśnić mając wsparcie księgowego i adwokata od spraw upadłościowych. Czasami potrzebna jest też pomoc dobrego doradcy podatkowego.

Najczęstszym grzechem jest gotówka, która widnieje w księgach rachunkowych, a w rzeczywistości jej nie ma. Przyczyny jej powstawania są różne ale najczęściej wynikają z tego, że  ktoś płacił ze spółkowych pieniędzmi za wydatki, które nie były spółkowymi kosztami. Wówczas księgowy często nie wiedząc co zrobić uznaje, że pieniądze te zostały zwrócone do spółki – w gotówce. Nie zawsze jednak ma to miejsce w rzeczywistości.

Przystępując do pracy z klientem nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości przez zespół www.likwidacjaspolki.com zawsze na początku prosimy o przedstawienie bilansu, obrotówki i tego jaka jest faktyczna sytuacja spółki. Na tej podstawie weryfikujemy czy bilans nadaje się do wniosku o upadłość, czy też trzeba nad nim popracować.

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu niedołączenia bilansu

Nierzetelny bilans może być także podstawą do zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Jeśli nie będzie on spełniał podstawowych wymogów. W jednej ze spraw upadły przedłożył do wniosku o upadłość bilans przedstawiający od góry do dołu same zera. Jednocześnie pokazał on w innych dokumentach, że posiada on chociażby nieruchomości i zobowiązania (istnienie zobowiązań spółki jest przecież wymogiem dla ogłoszenia upadłości). Tym samym w oczywisty sposób bilans nie korespondował z innymi informacjami przedstawionymi wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Sąd uznał zatem, że bilansu w ogóle nie przedstawiono – że „to coś” co zostało dołączone do wniosku o upadłość nie można bilansem nazwać. W efekcie wniosek został zwrócony. 

Zwrot wniosku o upadłość to najgorsze co może się przytrafić. Wniosek zwrócony nie wywołuje bowiem żadnych skutków prawnych, co oznacza że  nie stanowi on jakiejkolwiek obrony dla uniknięcia przez członków zarządu odpowiedzialności za długi spółki.

Nie możesz dołączyć bilansu – uprawdopodobnij to we wniosku.

Należy także pamiętać, że jeśli osoba, która składa wniosek o upadłość nie może dołączyć jakiegoś dokumentu, który jest według przepisów ustawy prawo upadłościowe konieczny, nic nie jest do końca stracone. Zdarzało mi się, że z powodu konfliktu z księgowością nie było możliwości uzyskania tego dokumentu w terminie, który był konieczny ze względu na niewypłacalność spółki. Z pomocą przychodzi wówczas art. 23 ust. 3 prawa upadłościowego, który mówi o tym, że jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, który jest obowiązkowych, powinien on podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić. Jest to zatem ostatnia deska ratunku w takich sytuacjach.

Podsumowanie: bilans dla celów upadłości spółki

Podsumowując, bilans jest istotnym dokumentem, który trzeba dołączyć do wniosku o upadłość. Bez tego z zasady sąd zwróci wniosek o upadłość, chyba że uprawdopodobnisz że nie możesz go przedstawić. Wówczas ponosisz jednak ryzyko, że dla sądu Twoje uprawdopodobnienie będzie niewystarczające i narażasz się na zwrot wniosku o upadłość. Ważne jest także to, żeby bilans współgrał z innymi dokumentami dlatego bezwzględnie przed złożeniem wniosku o upadłość należy porównać sytuację księgową spółki i sytuację faktyczną. Rozbieżności stanowią zagrożenie dla skutecznego złożenia wniosku o upadłość ale i mogą być podstawą do powstania u osób składających wniosek o upadłość problemów z odpowiedzialnością karną za przedstawianie nieprawdziwych informacji. Chociażby dlatego warto wspierać się pomocą profesjonalistów przy składaniu wniosku o upadłość spółki.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Kliknij gwiazdki, aby ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy lub porady adwokata?

Szukasz pomocy prawnej przy likwidacji lub upadłości swojej spółki?

Dzwoniąc na numer (+ 48) 535 954 779 dodzwonisz się bezpośrednio do adwokata Krzysztofa Lamparskiego z którym będziesz mógł omówić swoją sprawę!