Likwidacja spółek z o.o.

Jesteśmy kancelarią prawną z ponad 10-letnim doświadczeniem. Zatrudniamy i współpracujemy z przeszło dwudziestoma adwokatami, prawnikami, doradcami podatkowymi oraz dostarczamy najwyższe standardy obsługi prawnej w każdej sferze funkcjonowania biznesu.

Likwidacja spółek z o.o.

WYKREŚLENIE BEZ LIKWIDACJI

Wynagrodzenie kancelarii

od 1000 zł

Jest to usługa dla podmiotów, które nie posiadają żadnego zbywalnego majątku oraz nie prowadzą żadnej faktycznej działalności.

CENA ZAWIERA:

 • sporządzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznych dot.  spółki do prezesa sądu rejestrowego,
 • analizę spełnienia ustawowych przesłanek do wykreślenia spółki bez  likwidacji,
 • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o wykreślenie spółki  bez likwidacji,
 • prowadzenie i koordynacja całego procesu (m.in odpowiedź na sprzeciw wierzycieli spółki przeciwko wykreśleniu spółki bez likwidacji).

WYKREŚLENIE Z LIKWIDACJĄ

Wynagrodzenie kancelarii

od 3000 zł

Notariusz

ok. 1000 zł

Wnioski do KRS (dwa)

550 zł

Ogłoszenie o likwidacji w MSiG

ok. 500 zł

Dodatkowo należy uwzględnić wynagrodzenie biura rachunkowego, które musi przygotować bilans otwarcia likwidacji, sprawozdania likwidacyjne (przed podziałem pozostałego majątku spółki) oraz sprawozdania finansowe po podziale majątku.

CENA ZAWIERA:

 • przygotowanie projektu aktu notarialnego z uchwałami dot. likwidacji spółki,
 • zorganizowanie spotkania u notariusza,
 • przygotowanie i złożenie do KRS wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji,
 • przygotowanie i zgłoszenie do publikacji w MSiG ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji spółki,
 • przygotowanie i złożenie w KRS wniosku o wykreślenie spółki,
 • zgłoszenie w US faktu likwidacji spółki,
 • prowadzenie i koordynacja całego procesu we współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym.

Jaki jest czas w przypadku wykreślenia spółki z o. o. z likwidacją?

Należy się liczyć z tym, że proces likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmie nawet do 8-9 miesięcy. Wynika to z faktu, że podziału pozostałego majątku spółki pomiędzy wspólników oraz złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru można dokonać nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty publikacji w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki.

Blog

Likwidacja spółki z o. o. w organizacji

Spółka kapitałowa po podpisaniu przez wspólników umowy spółki (lub statutu), do czasu jej zarejestrowaniem w KRS jest tak zwaną „spółką w organizacji”. Spółka w organizacji posiada zdolność prawna, co wiąże się z tym, że może ona we własnym imieniu nabywać prawa, pozywać i być pozywana. Oznacza to, że w realiach...

Czytaj więcej ➜

Kto może być likwidatorem spółki i jakie są jego obowiązki?

Przy temacie likwidacji spółki często pojawia się pytanie dotyczące likwidatora. Niejednokrotnie pada pytanie czy jest to ktoś ustanowiony przez sąd rejestrowy, kto wykona za nas likwidację naszej spółki. Oczywiście tak nie jest. W tym artykule postaram wytłumaczyć się Państwu kim jest likwidator, kto może nim być i jakie są jego...

Czytaj więcej ➜

Wniosek o ogłoszenie upadłości – podpowiadamy jak go przygotować!

W tym artykule prezentujemy jak powinien wyglądać wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Co taki wniosek powinien zawierać? Jak go napisać? Jakie załączniki powinniśmy dołączyć do takiego wniosku? Wszystkie te informacje znajdziesz w artykule poniżej. Zapraszamy do czytania! Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać: 1) imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę,...

Czytaj więcej ➜

Jak przebiega upadłość spółki?

Upadłość spółki to procedura dedykowana dla spółek, które są w tzw. stanie niewypłacalności. Ma ona na celu zapewnienie wierzycielom spółki ochrony przed dokonywaniem przez dłużnika nieuzasadnionych uszczuplania majątku spółki i przez to doprowadzić do zaspokojenia jej wierzycieli w jak najwyższym zakresie. Drugim celem upadłości – często ważniejszym z perspektywy zarządu – jest możliwość...

Czytaj więcej ➜

Sprzedaż udziałów w trakcie likwidacji

Czy w trakcie trwania likwidacji możesz sprzedać udziały w likwidowanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Odpowiedź brzmi: TAK. Nie musisz dalej czytać, ale jeśli chcesz wiedzieć więcej – zapraszamy do lektury. To będzie wyjątkowo krótki artykuł, ale odpowiada on na czasem pojawiające się pytanie o to, czy można sprzedać udziały w...

Czytaj więcej ➜

Czego nie wolno robić w trakcie likwidacji spółki?

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma postawione przez prawo konkretne cele. Chodzi w niej o zakończenie bieżących interesy spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, upłynnienie majątku, a potem dokonanie pozostałego majątku pomiędzy wspólników i w końcu wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. W trakcie trwania likwidacji zabronione jest podejmowanie pewnych działań....

Czytaj więcej ➜

Chcesz zlikwidować spółkę z o.o.?

Umów się na spotkanie!

Poznaj nasz zespół

krzysztof_lamparski(1)

Krzysztof Lamparski

Adwokat, Partner

W pracy zawodowej specjalizuje się w prawnej obsłudze przedsiębiorstw z naciskiem na prawo Ochrony danych osobowych i prawo pracy. Ponadto zajmuje się sprawami odszkodowawczymi i prawem nieruchomości. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przez sądem. Aplikację odbył w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Posługuje się językiem angielskim.

jakub_krzywon(2)

Jakub Krzywoń

Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z sukcesem obronił pracę magisterską dotyczącą połączeń odwrotnych spółek kapitałowych (ang. downstream merger). Swoje doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już na początku studiów jako młodszy prawnik w kancelariach radcowskich i adwokackich.

patrycja_oparczyk(1)

Patrycja Oparczyk

Księgowa

Księgowa z wieloletnim doświadczeniem, dyplomem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz kwalifikacjami potwierdzonymi przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do klienta. Specjalizuje w pomocy księgowej przy otwieraniu oraz likwidacji działalności gospodarczych.

Najczęściej zadawane pytania

Spółka może zakończyć swoją działalność na wiele sposób. Najczęściej następuje to wtedy, gdy:

 1. Została ogłoszona upadłości spółki – wtedy wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk masy upadłości po zakończeniu postępowania upadłościowego

 2. Została przeprowadzona likwidacji spółki – wtedy wniosek o wykreślenie z rejestru składają likwidatorzy spółki

 3. Doszło do rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia likwidacji – wniosek o wykreślenie z rejestru składają wtedy wspólnicy spółki

 4. Doszło do transformacji spółki (łączenia, podziału lub przekształcenia spółek) – sąd rejestrowy wtedy z urzędu wykreśla spółkę, która uległa połączeniu, podziałowi lub przekształceniu na podstawie wniosku o wpis spółki powstałej w wyniku transformacji

 5. Sąd rejestrowy orzekł o rozwiązaniu spółki z urzędu

Rozwiązanie spółki nie oznacza jej wykreślenia z KRS. Rozpoczyna ono dopiero proces likwidacji, którego zwieńczeniem jest usunięcie z rejestru spółki. Do rozwiązania spółki dochodzi wtedy gdy:

 1. zaistniały przyczyny przewidziane w umowie lub statucie spółki, np. upływ czasu, na jaki spółka została zawarta lub osiągnięcie celu, który został wskazany w umowie lub statucie spółki

 2. została podjęta uchwała wspólników lub akcjonariuszy spółki.

 3. sąd orzekł o rozwiązaniu w wyniku pozwu o rozwiązanie spółki:

 4. nastąpiło ogłoszenie upadłości spółki.

Jeśli w spółce zaistniała któraś z przesłanek uzasadniających jej rozwiązanie, nie oznacza to, że spółka automatycznie przestaje istnieć. Taka spółka wchodzi w stan likwidacji.

W zależności od tego jakie czynności likwidacyjne muszą zostać podjęte likwidacja może trwać naprawdę długo, nawet kilka lat. Procedura ta nigdy jednak nie będzie jednak krótsza niż 8-9 miesięcy z uwagi na terminy sądowe. Szybszym sposobem jest uproszczona likwidacja, ale z niej skorzystać mogą wyłącznie spółki osobowe. Więcej na temat uproszczonej likwidacji przeczytasz tutaj.

Koszty sądowe i notarialne związane z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynoszą łącznie około 2.000 złotych. Do tego należy doliczyć koszty obsługi księgowej i prawnej, jeśli na taką się zdecydujesz. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: https://likwidacjaspolki.com/dla-kogo-jest-uproszczona-likwidacja/]

W trakcie likwidacji spółkę reprezentują powołani przez zgromadzenie wspólników likwidatorzy. Działają oni na podobnych zasadach jak członkowie zarządu, ale nie muszą być to osoby, które wcześniej były w zarządzie. Najczęściej jednak tak właśnie się dzieje.

W tym zakresie właściwie nie ma ograniczeń. Likwidatorem musi być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych która nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu lub obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub też za przestępstwa określone przez Kodeks spółek handlowych.

Wraz z otwarciem likwidacji ustanowione w spółce prokury wygasają z mocy prawa, a nowe nie mogą być udzielane.

Niestety nie. Tak zwana likwidacja uproszczona przeznaczona jest sposobem przewidzianym dla spółek osobowych, a taką nie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej na ten temat znajduje się w artykule: [link https://likwidacjaspolki.com/dla-kogo-jest-uproszczona-likwidacja/]

Jeśli jednak Twoja spółka należy do tzw. martwych spółek powinieneś się zainteresować procedurą wykreślenia jej z KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Więcej o tym przeczytasz w artykule: https://likwidacjaspolki.com/przeslanki-wykreslenia-spolki-z-urzedu/

Zupełnie nie. Likwidacja spółki to oficjalny tryb przewidziany przez przepisy prawa, który ma doprowadzić do zakończenia działalności spółki i jej wykreślenia z urzędu.

Ogłoszenie upadłości spółki przeznaczone jest dla spółek niewypłacalnych i jest to odrębne postępowanie, które ma na celu głównie doprowadzić do zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Ostatecznie oba tryby mogą doprowadzić do wykreślenia spółki z KRS, ale jeśli spółka jest niewypłacalna, to wskazane jest pójście w ścieżkę upadłości, dla bezpieczeństwa zarządu tej spółki.

Co do zasady żaden przepis tego nie wymaga, wręcz przeciwnie – orzecznictwo Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazuje, że długi spółki nie stanowią przeciwwskazania do zakończenia jej likwidacji i wykreślenia z KRS. Często jednak sądy rejestrowe wymagają na etapie składania wniosku o wykreślenie spółki z KRS złożenia oświadczenia o braku niespłaconych wierzytelności i braku prowadzenia postępowań. Takie działanie jest jednak nieuprawnione.

Kontakt

Współpracujemy z profesjonalnym biurem rachunkowym OneOffice, które  tworzą księgowi z wykształcenia, zawodu i zamiłowania. Dzięki temu  klient nie musi się martwić szukaniem pomocy przy tworzeniu bilansu  otwarcia likwidacji, sprawozdania likwidacyjnego, czy sprawozdania  finansowego po podziale majątku.

Scroll Up